Velkommen til Fysioterapi & Fitness, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Her kan du både modtage behandling og træne. Klinikken har overenskomst med regionen, så der ydes tilskud til din behandling og genoptræning, når du har en elektronisk henvisning fra din læge. Registrer venligst dit gule sundhedskort, hver gang du kommer på klinikken.

Lagen (eller eventuelt et stort håndklæde) medbringes hver gang til brug på behandlingsbriksen. Alternativt kan du betale et engangsbeløb på 40 kr. og bruge vores papirlagen.

Du opnår yderligere tilskud, hvis du er medlem af “Danmark” eller har en sundhedsforsikring. Husk at give besked om dette, når du kommer første gang.

Åbningstid for behandling er normalt i hverdage ml. kl. 07.30-18.00. Træningscentret har åbent fra kl. 05.00 til 24.00 alle ugens dage.

Træning i vores træningscenter er åben for alle. Du køber en personlig chipnøgle i receptionen. Før træningsopstart vil du modtage instruktion af din fysioterapeut, så I sammen laver et træningsprogram. Det program justeres løbende afhængig af dit behov. Vi har mange slags holdtræning. Se holdplan på hjemmesiden eller tal med din fysioterapeut om dine muligheder.

Tidsbestilling kan ske på 3929 1042 eller send en mail til kontakt@fysioterapiogfitness.dk Spørg din fysioterapeut eller kiropraktor, om du kan bruge online-booking på vores hjemmeside.
www.fysioterapiogfitness.dk
Du får så en bookingkode af din fysioterapeut eller kiropraktor. Sekretærerne kan også hjælpe med tider og spørgsmål.

Afbud skal meldes senest kl. 18 dagen før behandlingen. Senere afbud takseres ifølge overenskomst. Hvis du ønsker en sms-påmindelse 24 timer før næste behandling, kan din fysioterapeut sende dig det.

Betaling er pr. gang eller månedligt. I receptionen kan du betale med dankort, MobilePay eller kontant, og du kan selvfølgelig betale via din netbank. Har du ikke selv afregnet via receptionen, vil du modtage en samlet regning på mail omkring månedsskiftet. Har du en forsikring, der dækker din behandling, bedes du medbringe bevillingen til den første konsultation.

Det er et lovkrav, at du skal give samtykke til behandlingsplanen, før den kan iværksættes. Samtykket noteres i din elektroniske journal. Ligeledes er det et krav, at du har modtaget vedlagte information om datahåndtering af personfølsomme oplysninger.

Tak fordi du har valgt vores klinik og træningscenter. Vi vil gøre os umage for at hjælpe dig og dit helbred.

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED
FYSIOTERAPI & FITNESS
LYNGBYVEJ 20
2100 KØBENHAVN Ø
Velkommen som patient hos Fysioterapi & Fitness, Lyngbyvej 20, 2100
København Ø, mail: kontakt@fysioterapiogfitness.dk
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger
noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018:
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger:
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysningerne til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er fejl i journalen, kan du bede om at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage.
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Utilsigtede hændelser kan meldes via www.stpk.dk
Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager www.pebl.dk